FlashFlashFlashFlashFlash
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Forum
Galeria
Księga gości
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Aktualności

 
2017-03-21

PROJEKT

 

 

„Przez integrację do zatrudnienia”

Projekt „Przez integrację do zatrudnienia” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, 00-680 Warszawa (zwaną w dalszej części „Liderem”) oraz Gminę Suraż z siedzibą w Surażu przy ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w imieniu której działa Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż (zwany w dalszej części „realizatorem”), Gminę Juchnowiec Kościelny z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Juchnowcu Kościelnym, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin (zwany w dalszej części „realizatorem”), Gminę Gródek z siedzibą w Gródku, ul. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek (zwaną w dalszej części „Partnerem”) w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 8, 16-040 Gródek (zwany w dalszej części „realizatorem”) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie w ramach programów reintegracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej (m.in. indywidualne i grupowe porady – psycholog, prawnik, doradca zawodowy; szkolenia zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe); 4-miesięczne płatne staże zawodowe).

Udział w projekcie jest bezpłatny

Okres realizacji: od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku

Miejsce realizacji: powiat białostocki (w szczególności gminy Gródek, Juchnowiec Kościelny, Suraż) oraz miasto Białystok.

Kto może wziąć udział w projekcie: Uczestnikiem projektu może być każda osoba dorosła w wieku 18 – 64 lata, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkująca na obszarze powiatu białostockiego (w szczególności gminy Gródek, Suraż, Juchnowiec Kościelny) oraz Miasta Białystok, która z własnej woli chce uczestniczyć w Projekcie oraz spełnia poniższe kryteria szczegółowe

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

 • osoby (rodziny) korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.);
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828 j.t.);
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn.zm.);
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.);
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Informacje o projekcie i zasady rekrutacji: wszelkie informacje i szczegóły dot. projektu można uzyskać w:

 • biurze projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84, e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.plfrdl.bialystok.pl
 • biurze partnera: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu, ul. 11 listopada 16, 18-105 Suraż, tel.:  85 6503194, email: mgopssuraz@wp.pl, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin  tel.: 85 6632391, e-mail: gopsjuchnowiec@wp.pl, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 8,16-040 Gródek tel.:  85 7180127, e-mail: gops@grodek.pl.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

 

MGOPS w Surażu
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Zielona Szkoła w Doktorcach
Doradca rolniczy
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Portal Wrota Podlasia
Powiat Białostocki
Narwiański Park Narodowy
N.A.R.E.W.
NAWIA
UKS
ZSiPOW
Nasze Zawyki
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
Park Linowy w Doktorcach
OSP SURAŻ
RPOWP
Ciekawe podlasie
Rewitalizacja Gminy Suraż
Mikro
Urząd Miejski w Surażu, 11 Listopada  16, 18-105 Suraż, pow. białostocki, woj. podlaskie
tel.: 085 65 03 184, fax: 085 65 03 184, email: umsuraz@zetobi.com.pl
NIP: 966-10-26-716
 0142833  odwiedzin
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x